Tagg: workshop

Workshops

Workshop – Systematisk kompetenshantering

Utbildningsaktiviteter och andra kompetenssatsningar pågår dagligen runt om i organisationen. Men, kanske inte alltid så koordinerat som man kan önska.

När organisationen tar ett mer systematiskt grepp runt kompetenshanteringen behövs en samlad bild. Var står organisationen? Vilka är behoven? Var skall vi börja?

Workshopen fungerar som startskott i det arbetet. På denna samlas nyckelpersoner från er organisation. Under dagen går vi steg för steg igenom ISO 10015, den internationella standarden för kompetenshantering. Vi skapar en gemensam begreppsbild, ger exempel på vad som kan åstadkommas och på vilka aktiviteter som ingår.

Efter en kort orientering om respektive steg i kompetenscirkeln genomförs en gemensam gapanalys och prioritering av de olika områdena.

Beskrivning

Att helt implementera en målstyrd kompetensprocess är något som kräver många års arbete. Vår erfarenhet är att att det är viktigt att börja smått och implementera del för del. Det blir då viktigt att identifiera och börja med de mest kritiska områdena. Under dagen gör deltagarna tillsammans en kort beskrivning och bedömning från 0 (saknas process) till 3 (kvalitetssäkrad process) för varje steg i kompetenscirkeln. Sedan inventeras förbättringsbehov och en prioritering av dessa. Vår metodik bygger på aktivt deltagande från alla deltagande, där var och en först gör en egen bedömning som sedan samlas in och diskuteras i gruppen.

Dagen börjar med en översikt av stegen i en systematisk kompetenshantering enligt ISO 10015. Vi går igenom varje fas för sig, presenterar de moment som ingår, ger exempel från andra verksamheter och från verktyg som kan användas. Stegen vi går igenom är:

 • Definiera kompenskrav och göra gapanalyser.
 • Identifiera och bedöma kompetensbehov.
 • Avgöra metoder för kompetensstöd.
 • Utveckling av olika former av kompetensstöd.
 • Genomförande och administration av kompetensinsatser.
 • Utvärdering av kompetensinsatser.

Priset för workshopen är 29.000:-. I priset ingår ett inledande möte för att anpassa exemplen och frågeställningarna i workshopen samt en sammanställning av resultatet från workshopen.

Vad blir resultatet?

Resultatet av dagen blir en prioritering av satsningar och en inriktning till förstudie för att förbereda förändringsarbetet. Resultaten kan också vara mer konkreta, t.ex. att en kompetensinventering behöver göras, eller att eKurser behöver tas fram för en viss målgrupp.

Gör förfrågan

System & verktygWorkshops

Workshop – Snabbstart med lärportaler

Har din organisation tankar på hur ni skall föra lärandet närmare arbetet? Hur ni skall komma vidare från LMS och formella kurser? Hur ni bättre skall hantera det informella lärandet och engagera de anställda i kunskapsdelning?

Då är det här en workshop för din organisation! Ni får lära er vad som krävs för att införa lärportaler för formellt och informellt lärande. Hur ni skall organisera arbetet. Hur ni engagerar användarna. Vilket innehåll ni tar med. Vilka plattformar som finns och hur ni bygger lärportalen. Allt för att snabbt kunna sätta upp en handlingsplan.

Med er från workshopen får ni:

 • Kunskaper om hur lärportaler kan utveckla er organisation.
 • Vilka krav ni kan ställa på en plattform för lärportaler.
 • Ett utkast till en plan för er organisation.

Beskrivning

Målet med denna workshop är att ni, på ett snabbt och effektivt sätt, får de kunskaper och insikter som behövs när din organisation utvärderar att införa lärportaler.

 • Jag kommer att gå igenom hur lärportaler bidrar till att öka lärandet i organisationen.
 • Ni får se exempel på läportaler, vilka system och plattformar som kan användas och hur nipraktiskt gör för att bygga en lärportal.
 • Ni får lära dig hur du sätter upp mål och avgränsningar för portalen, skapar en bild av användarbehoven, etablerar organisation och tar fram en plan för införande.
 • Slutligen får ni lära er om de nya lärformat som kan användas på portalen. Ni får praktiska exempel på hur användare själva enkelt kan göra inspelningar och hur ni driver användarinteraktion t.ex. på forum.

Målgrupp

Ni som arbetar med att utveckla lärandet i er organisation. Vi riktar oss både till dig som kan leda införandet av lärportaler och till dig som är en del av det praktiska införandet.

Program

Del 1 – Lärportaler för formellt och informellt lärande

 • Vad är lärportaler?
 • Vad är skillnaden mellan LMS och lärportaler?
 • Hur stöttar lärportaler det informella lärandet?
 • Vilka vinster finns med lärportaler?
 • Vi visar exempel på lärportaler.
 • Arbetsuppgift: Vilka är behoven och vinsterna i er organisation?

Del 2 – Sätta upp en lärportal

 • Vad innehåller en lärportal?
 • Vilka krav skall man ställa på en systemplattform?
 • Vilka systemplattformar kan användas som lärportaler?
 • Demonstration samt för- och nackdelar med ett par av systemen?
 • Praktiskt exempel: så bygger du en lärportal i SharePoint.
 • Arbetsuppgift: Vilka är kraven i er organisation?

Del 3 – Driva en lärportal

 • Identifera hur lärportalen skall stötta verksamhetsmålen.
 • Hitta ett användarsyfte som är relevant men samtidigt har en kritisk massa.
 • Analysera användarbehoven.
 • Vilka roller krävs för att driva en lärportal?
 • Arbetsuppgift: Med vilka grupper och behov skall ni börja er satsning?

Del 4 – Kritisk massa av lärande innehåll

 • Hur arbeta med de olika delarna i en läportal: lära, stötta uppgifter, dela erfarenheter?
 • Att göra innehållet relevant och lättillgängligt.
 • Hur driver du användarinteraktion, t.ex. användning av ett forum?
 • Användardrivet innehåll, skärminspelningar, videos, inspelade PowerPoint.
 • Pröva-på: Enkelt verktyg för inspelning.

Kostnad

Workshopen kostar 29.000 kr och inkluderar då ett förberedelsemöte där vi går igenom era förutsätningar och deltagare, en dags workshop i era lokaler, samt sammanfattning av slutsatser och handlingsplan.

Fyll i formuläret nedan om du vill att jag skall ringa upp och berätta mer.

Workshops

Workshop – snabbstart till en effektiv lärande organisation

Var finns de lönsammaste förbättringarna i din organisation?

Funderar du på vad nästa steg skall bli för din utbildningsfunktion? Hur lärandet skall bli mer målstyrt och effektivt? Då är det här är en workshop för dig!

Tillsammans arbetar vi igenom ett ramverk för att skapa bättre effekt i lärandet. Ramverket är baserat på forskning från bl.a. Bersin & Associates och Towards Maturity. Jag har anpassat modellerna till svenska förhållanden och lagt till Learntechs egna erfarenheter efter ca 100-talet projekt.

Med dig från vår workshop får du:

 • Insikter och argument
 • De snabbaste vinsterna för din organisation
 • Ett utkast till en handlingsplan
 • Tips och erfarenheter

Beskrivning

På vår workshop går jag igenom ett antal steg som gör lärandet i din organisation mer målstyrt och effektivt. Jag berättar hur lärandet kan flyttas närmare arbetsuppgifter och prestationer. Vi diskuterar tillsammans hur du kan skapa en organisation där lärande sker hela tiden och drivs av de anställda.

De 10 steg som du behöver gå igen för att skapa en lärande organisation är:

Etablera förutsättningar för målstyrt och flexibelt lärande:

 1. Inför processer och metoder som säkrar koppling mellan lärande och organisationsens mål.
 2. Se till att lärandet kan ske när och var som helst. Komplettera klassrum med enklare eLearning, webmöten m.m.
 3. Mät effekten av lärandet (inte bara kursgenomförande).
 4. Organisera ansvaret för utbildningen nära verksamheten.

Mot ett jobborienterat lärande:

 1. Fokusera på arbetsprestationer, inför Performance Management.
 2. Gör lärandet tillgängligt just när arbetsupgifterna utförs (Performance Support).
 3. Stötta det informella lärandet, inför Lärportaler.
 4. ”Formalisera” lärande i arbetet. Bygg in i jobbroller och processer.

Mot ett kollaborativt lärande:

 1. Inför system/miljöer som tillåter anställda att dela med sig och samarbeta runt kunskaper.
 2. Bygg in samarbete och kunskapsdelning i jobbroller, processer och framför allt som en del av kulturen på arbetsplatsen.

På vår workshop kommer vi att varva presentation av hur du organiserar lärandet med fallbeskrivningar, arbete med bedömning av var din organisation står och erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Målgrupp

Organisationer som börjar se lärandet som en viktig del i att klara mål och strategier. Målgruppen är de som jobbar med hur framtida kompetenser skall säkras. Det kan vara företagets ledningsgrupp eller nyckelpersoner inom utbildningsorganisationen.

Upplägg

Förberedelse

Under ett planeringsmöte går jag igenom era förutsättningar och eventuellt behov av anpassning av agendan. Vi diskuterar lämpliga deltagare och tar fram text till inbjudan.

Workshop

Det här är ett exempel på upplägg, som förstås kan anpassas efter era förutsättningar.

08:30
Registrering, kaffe och introduktion
09:00
Introduktion till effektiva lärande organisationer
Jag går igenom problembilden, forskningen, erfarenheterna och modellen.
09:30
Att skapa mer effekt i verksamheten – målstyrt lärande
Presentation av arbetstegen som behöver införas, från skapande av kompetensprofiler till utvärdering av effekten i verksamheten. Hur bör du organisera dig? Vilka metoder och processer?
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
11:00
Att öka effektivitet och flexibilitet – införa nya lärmetoder.
Jag går igenom vad som krävs för att införa nya lärmetoder som Rapid eLearning, Webmöten, Video m.m. Jag gör också en bedömning om vilka kostnadsbesparingar som kan göras.
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
12:00
Lunch
13:00
Att införa lärportaler för formellt och informellt lärande.
Jag går igenom hur du kan stötta det informella lärandet med lärportaler. Hur organiserar du arbetet? Vilka roller krävs? Vilka plattformar kan du använda?
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
14:00
Att stötta lärandet i arbetet
Jag går igenom hur du kan stötta arbetsprestationer bättre och skapa ett mer effektivt lärande i arbetet. Jag går igenom metoder och hur du organiserar arbetet.
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
15:30
Att skapa ett lärande där alla bidrar
Jag går igenom vilka plattformar som kan användas för socialt lärande och kunskapsdelning. Jag går igenom vad som måste ändras i kulturer för att kunskapsdelning skall kunna ske och hur du får till  det.
Arbetsuppgift: Värdering av din organisations arbetssätt. Diskussion och erfarenhetsutbyte.
16:30
Vägen framåt
Vi avslutar med att sammanfatta hur du kan skapa en handlingsplan och gå vidare till att ta ett första steg.

Kostnad

Workshopen kostar 29.000 kronor och inkluderar då ett förberedelsemöte med anpassning av agenda och innehåll, genomförande av workshop i era lokaler samt dokumentation med rekommendationer.

Läs mer om effektiva lärande organisationer eller lyssna på min presentation om effektiva lärande organisationer på YouTube.

Vill du vet mer? Fyll i formuläret